Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 4/2018

Chiều 06/4/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 4/2018, nhằm sơ kết kết quả thực hiện 04 Đề án thuộc Chương trình 1 của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cho ý kiến về một số nội dung quan trong trong công tác quý II/2018. Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các Ủy viên BTV Đảng ủy KTNN cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy 04 đơn vị chủ trì 04 Đề án thuộc Chương trình 1.

Siết chặt kỷ luật kỷ cương, triển khai thực hiện 04 Đề án

Hội nghị đã nghe các báo cáo sơ kết: Thực hiện Đề án 1 "Đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch kiểm toán" do Bí thư đảng ủy Vụ Tổng hợp Trần Khánh Hòa trình bày; Thực hiện Đề án 2 "Nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động kiểm toán" do Bí thư Chi ủy Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán Ngô Minh Kiểm trình bày; Thực hiện Đề án 3 "Lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của KTNN" do Bí thư Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ Doãn Anh Thơ trình bày và báo cáo Thực hiện Đề án 4 "Lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của KTNN" do Bí thư Chi ủy Trung tâm tin học Phạm Thị Thu Hà trình bày.

Các báo cáo nêu bật những kết quả, tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế sau 02 năm triển khai thực hiện 04 Đề án. Bên cạnh đó, các báo cáo cũng đề ra được những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện 04 Đề án một cách có hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

Thảo luận tại Hội nghị, các ủy viên BTV đảng ủy KTNN đánh giá cao sự cố gắng của các chi bộ, đảng bộ chủ trì tham mưu xây dựng, triển khai và thực hiện 04 Đề án. Các ý kiến cũng cho rằng, 04 báo cáo cần nêu được ảnh hưởng tích cực của việc triển khai thực hiện các Đề án đến hoạt động của Ngành, so sánh với những mục tiêu các Đề án đặt ra để có được những đánh giá chân thực, rõ nét.

Các ủy viên BTV cũng nhấn mạnh những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện 04 Đề án như: Kỹ năng phân tích thông tin trong quá trình lập Kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán viên còn yếu; Công tác tự tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán ở các đơn vị trực thuộc còn chưa đồng đều, đôi lúc còn có sự nể nang; Vấn đề tự đào tạo, bồi dưỡng, của các đơn vị, tổ chức đảng cần phải tập trung đẩy mạnh hơn; Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của một số đơn vị còn chưa thực sự được quan tâm... Có ý kiến đề nghị, cần tiếp tục tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân trong việc triển khai thực hiện 04 Đề án.

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy KTNN Hồ Đức Phớc ghi nhận nỗ lực trong công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện 04 Đề án của các cấp ủy trong thời gian qua. “Tuy còn một số tồn tại, hạn chế, song, 02 năm triển khai thực hiện 04 Đề án thuộc Chương trình 1 của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của toàn Ngành” - đồng chí Hồ Đức Phớc khẳng định.

Nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của từng cá nhân và người đứng đầu, đồng chí Hồ Đức Phớc đề nghị báo cáo sơ kết tổ chức thực hiện 04 Đề án cần điều chỉnh theo góc nhìn của toàn Ngành, trong đó phản ánh thực chất từng tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để từ đó đề ra được những biện pháp khắc phục cho giai đoạn tới. "Cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tính công khai, minh bạch để triển khai lãnh đạo thực hiện thành công 04 Đề án, xây dựng Ngành KTNN trở thành Ngành trách nhiệm, uy tín và danh giá trong xã hội" - đồng chí Hồ Đức Phớc nói.
 
07 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2018

Tại Hội nghị, ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng đã trình bày dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2018, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2018; Báo cáo kết quả thực hiện công tác tài chính Đảng năm 2017.
 

Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, trong quý I/2018, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt trong việc đổi mới công tác xây dựng KHKT, nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kiểm toán, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng kiểm toán trong năm 2018.

Thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Ban Cán sự, Đảng ủy KTNN, các chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ tiếp tục được đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả, đi vào chiều sâu. Đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công chức viên chức và người lao động được quan tâm đúng mức. Tình hình tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ ổn định, đón Tết nguyên đán an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Nguyễn Bá Dũng cho biết, trong quý II/2018, đảng ủy KTNN sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cụ thể: Triển khai công tác kiểm toán đảm bảo theo đúng kế hoạch, tiến độ, mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán theo hướng dẫn; Đẩy mạnh kiểm soát việc chấp hành quy chế, quy trình, thủ tục hoạt động kiểm toán đối với các Đoàn, Tổ kiểm toán theo quy định hiện hành; Kiểm soát chặt chẽ nội dung kiểm toán, phát hiện kịp thời việc chọn mẫu không phù hợp, bỏ sót lỗi...; Quán triệt cho cán bộ, đảng viên, Kiểm toán viên thực hiện nghiêm quy định phát ngôn; Tiếp tục triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2018 của KTNN đã ban hành, đồng thời tập trung sửa đổi, bổ sung Luật KTNN trình Quốc hội thông qua vào năm 2019; Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, xây dựng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán theo lĩnh vực; Lãnh đạo tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đối ngoại năm 2018 của KTNN, chuẩn bị các nội dung để tổ chức thành công Đại hội của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) tại Việt Nam...

Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 468-CT/BTV ngày 23/02/2018 của BTV Đảng ủy KTNN về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2018 và tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14”. Theo đó, các cấp ủy cần lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, ứng xử, trách nhiệm nêu gương và lòng tự tôn nghề nghiệp cho đội ngũ Kiểm toán viên; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 36-NQ/BCS ngày 06/7/2016 của Ban cán sự đảng về luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN; Tập trung chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với Đoàn kiểm toán; Tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, tăng cường quản lý, phát triển đảng viên; Tiếp tục triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra theo Chương trình kiểm tra giám sát năm 2018; Lãnh đạo cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị làm tốt công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả và đi vào chiều sâu…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy KTNN Hồ Đức Phớc bày tỏ sự nhất trí đối với nội dung và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2018, nhấn mạnh 07 nhiệm vụ cần quan tâm triển khai thực hiện.

Theo đó, các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo: Thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Triển khai thực hiện 04 Đề án thuộc Chương trình 1 của BCH đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015 - 2021; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán; Chuẩn bị chu đáo đảm bảo tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14; Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức; Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán.

Trong khuôn khổ Hội nghị, BTV đảng ủy KTNN thảo luận, cho ý kiến về việc kiện toàn cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 của KTNN chuyên ngành Ia, III, VI và KTNN khu vực XIII; Thống nhất kết nạp 13 đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên./.
 
Ngày 11/3/2016, Đảng ủy KTNN đã ra Nghị quyết số 32-NQ/ĐU về việc ban hành 04 Đề án của Chương trình về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của KTNN trong nhiệm kỳ".

Đề án 1 - “Lãnh đạo đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng Kế hoạch kiểm toán” được xây dựng với mục tiêu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công việc đổi mới, nâng cao chất lượng KHKT, nội dung, phương pháp kiểm toán tiên tiến, hiện đại; nắm chắc và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về các đầu mối kiểm toán; xác định quy mô cuộc kiểm toán phù hợp với điều kiện và năng lực của kiểm toán nhà nước (KTNN); xây dựng và ban hành đồng bộ các quy định, tài liệu hướng dẫn kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ (năm 2020) các cuộc kiểm toán đều thực hiện theo phương pháp đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu, giảm bớt thời gian, chi phí, nhân sự kiểm toán.

Đề án 2 - “Lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát hoạt động kiểm toán” nhằm lãnh đạo đổi mới công tác kiểm soát hoạt động kiểm toán theo hướng phân cấp rõ ràng nhiệm vụ kiểm soát; thực hiện kiểm soát toàn diện tất cả các cuộc kiểm toán; tăng cường trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán trong kiểm soát hoạt động kiểm toán. Nhằm đạt mục tiêu hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhân sự, bộ máy và tổ chức hoạt động kiểm soát hoạt động kiểm toán để nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động của KTNN; đảm bảo cho các công chức, kiểm toán viên, các cấp quản lý, các đơn vị trực thuộc KTNN tuân thủ pháp luật và các quy định của nhà nước, quy định của KTNN khi thực hiện kiểm toán; đảm bảo chất lượng báo cáo kiểm toán do KTNN phát hành; kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán dựa trên bằng chứng kiểm toán xác đáng, khách quan, trung thực.

Đề án 3 – “Lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Kiểm toán nhà nước” được xây dựng với mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ nhân lực KTNN với số lượng, cơ cấu hợp lý, có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực hoạt động của KTNN.

Đề án 4 – “Lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước” nhằm: Nâng cao nhận thức, thay đổi lề lối làm việc và tăng cường kỹ năng ứng dụng CNTT của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng của KTNN nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đặc biệt là công tác kiểm toán; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác chỉ đạo điều hành và quản lý của KTNN nhằm thực hiện thành công mục tiêu cải cách hành chính trong cơ quan KTNN và xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam theo định hướng của Đảng và Nhà nước; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động kiểm toán, tăng cường áp dụng các phương pháp và công nghệ thông tin hiện đại vào công tác kiểm toán nhằm góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động kiểm toán của KTNN.

M. Thuý