Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN thường kỳ tháng 6, tháng 7/2018

(sav.gov.vn) - Sáng 06/7/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 6, tháng 7/2018.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Dự thảo báo cáo nêu rõ, để lãnh đạo thành công nhiệm vụ chính trị năm 2018, BTV Đảng ủy KTNN ban hành Chỉ thị số 468-CT/BTV ngày 23/1/2018 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2018 và tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội ASOSAI lần thứ 14”. Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ trong hoạt động kiểm toán, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, việc đổi mới công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng kiểm toán năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn Ngành đã phát hành 100% các Báo cáo kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2017. Qua kết quả kiểm toán, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính năm 2017 gần 91.000 tỷ đồng; Kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách; Cung cấp nhiều thông tin sát thực, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của Đảng, Quốc họi, Chính phủ, các bộ, ngành, HĐND, UBND các cấp trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công… KTNN đã hoàn thành sơ kết 04 Đề án thuộc Chương trình 1 của BCH Đảng bộ KTNN “Về lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan KTNN trong nhiệm kỳ”; Ban hành Báo cáo Kiểm toán quyết toán NSNN năm 2016, Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 của KTNN gửi Đại biểu Quốc hội và trình trước Quốc hội tại phiên họp ngày 21/5/2018.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng lãnh đạo xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, theo sự lãnh đạo của Đảng. Công tác điều động, luân chuyển có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên trẻ có cơ hội rèn luyện, thử thách…

Đảng ủy KTNN đã lãnh đạo xây dựng từng bước, đồng bộ hệ thống các văn bản quản lý, văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với Luật KTNN, thực tiễn hoạt động của KTNN và yêu cầu cải cách hành chính. Công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, thông tin tuyên truyền, xây dựng cơ sở vật chất, hành chính phục vụ… được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ, có trọng điểm, tạo nền tảng phát triển lâu dài của KTNN.

Trong công tác xây dựng Đảng, 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy KTNN tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác: giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra giám sát, dân vận và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể.
 

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết tại Hội nghị

Trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, cấp ủy các đơn vị cần phối hợp với lãnh đạo đơn vị thống nhất tập trung lãnh đạo hoàn thành đúng tiến độ tổng hợp phát hành Báo cáo kiểm toán đợt 1/2018, tiến tới hoàn thành toàn diện Kế hoạch kiểm toán năm 2018, đảm bảo tiến độ, đúng mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán theo hướng dẫn; Đẩy mạnh kiểm soát việc chấp hành quy chế, quy trình, thủ tục hoạt động kiểm toán đối với các Đoàn, Tổ kiểm toán theo quy định hiện hành; Lãnh đạo tiếp tục triển khai Kế hoạch thanh tra, Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2018 đảm bảo tiến độ và chất lượng…

Bên cạnh đó, Đảng ủy KTNN tập trung triển khai thực hiện Đề án tổ chức và biên chế của KTNN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 sau khi được Bộ Chính trị cho ý kiến và UBTVQH phê duyệt; Triển khai thực hiện tốt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng văn bản quản lý nhà nước năm 2018 của KTNN; Hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 trình UBTVQH; Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đối ngoại của KTNN năm 2018, tập trung rà soát khẩn trương hoàn thành các nội dung chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI 14, tổ chức thành công Đại hội; Ban hành chiến lược, khung kiến trúc CNTT của KTNN đến năm 2030…

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy KTNN tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả và tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 26/4/2016 về việc ban hành 04 Đề án thuộc Chương trình 2 của BCH Đảng bộ KTNN. Theo đó, các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Kiểm toán viên; Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 36-NQ/BCS ngày 06/7/2018 của Ban Cán sự đảng KTNN về luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN, để cán bộ đảng viên thông suốt về tư tưởng, thống nhất hành động, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được điều động, luân chuyển; Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Quy định, các văn bản chỉ đạo điều hành của Tổng Kiểm toán nhà nước như: Chỉ thị số 412/CT-KTNN ngày 06/3/2018, Chỉ thị số 769/CT-KTNN ngày 29/4/2018, Chỉ thị số 873/CT-KTNN ngày 27/5/2018, Quy định 1793/QĐ-KTNN ngày 04/11/2016, công điện số 654-CĐ/KTNN…; Tập trung chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ; Tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng…

Tại Hội nghị, các Ủy viên BTV cơ bản đồng tình và đánh giá cao nội dung của dự thảo báo cáo. Các ý kiến lưu ý, báo cáo cần tập trung đánh giá sâu thêm một số kết quả đã đạt được trong công tác chuyên môn, đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như: Chất lượng một số cuộc kiểm toán còn chưa cao, tình trạng lựa chọn Đoàn Kiểm toán, Tổ kiểm toán vẫn còn, chất lượng lập Kế hoạch kiểm toán, Báo cáo kiểm toán còn chưa được cải thiện rõ rệt.

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy KTNN Hồ Đức Phớc bày tỏ sự nhất trí đối với nội dung và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng thời chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, Đảng ủy KTNN tập trung lãnh đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015; Tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 tại Việt Nam; Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ngành KTNN một cách sát hợp; Tích cực ứng dụng Công nghệ thông tin và hoạt động của Ngành; Đẩy mạnh phát triển các dự án Công nghệ thông tin của KTNN…

Bí thư Đảng ủy KTNN nhấn mạnh một số giải pháp trong thời gian tới, cụ thể: Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán để đánh giá chất lượng của từng cuộc kiểm toán, trong đó, các cuộc kiểm toán có chất lượng thấp sẽ tiến hành thanh tra kiểm soát lại; Tăng cường thời gian khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán trước mỗi cuộc kiểm toán ; Tập trung chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu…

Trong khuôn khổ Hội nghị, BTV Đảng ủy KTNN đã thảo luận, cho ý kiến về Công tác chuẩn bị Đại hội ASOSAI lần thứ 14; Dự thảo Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy KTNN; Dự thảo Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết TW7 khóa XII, Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW7 khóa XII; Kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015 – 2020; Kiện toàn cấp ủy KTNN chuyên ngành V, KTNN chuyên ngành VII, KTNN khu vực I…

BTV đảng ủy cũng biểu quyết, thống nhất kết nạp 9 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 12 đảng viên và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 04 Đảng viên./.

M. Thuý