Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019

(sav.gov.vn) - Ngày 27/12/2019, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước họp phiên thường kỳ tháng 12/2019.

Phiên họp thảo luận và kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN; kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV cũng như cho ý kiến về việc kiện toàn cấp ủy Đảng bộ trực thuộc và xét kết nạp đảng viên mới, đảng viên chuyển đảng chính thức, xét đề nghị Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm BTV Đảng ủy KTNN năm 2019, Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng cho biết: Tập thể BTV luôn đoàn kết thống nhất, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch đề ra, phối hợp chặt chẽ với BCS Đảng chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán và tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Trong năm, BTV Đảng ủy KTNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy đinh của Đảng, Nhà nước và của Ngành; kịp thời xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết TW 8, 10, 11 (khóa XII), đồng thời tổ chức 03 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 8, 10, 11 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ngoài ra, cấp ủy các đơn vị thường xuyên quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết trong các buổi sinh hoạt chi bộ, kể cả chi bộ đảng tạm thời đối với các Đoàn kiểm toán, giúp cho mỗi cán bộ đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, thực hành công vụ, không để vi phạm 27 biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đã chỉ ra; đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền; tích cực, chủ động cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong các nghị quyết của cấp ủy cấp trên để xây dựng các kế hoạch công tác và triển khai kịp thời, nghiêm túc, bài bản, sáng tạo phù hợp với chức năng nhiệm vụ của KTNN theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước trong chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ chính trị và thực hiện nghiêm túc kiểm điểm phê bình và tự phê bình trong hoạt động công vụ…

Một trong những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Đảng ủy KTNN là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm toán. Năm 2019, hoạt động kiểm toán tiếp tục được đổi mới, nâng cáo chất lượng toàn diện về năng lực, hiệu lực và hiệu quả bằng việc triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm toán và tình hình kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. KTNN đã hoàn thành 100% nhiệm vụ kiểm toán năm 2019 theo kế hoạch đề ra với nhiều kết quả, kiến nghị quan trọng và nổi bật, tiếp tục góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tính đến ngày 20/12/2019, Kế hoạch kiểm toán năm 2019 của toàn Ngành là 212 cuộc kiểm toán. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, nội dung kiểm toán và tiến độ đề ra, chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước. Tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 51.848 tỷ đồng, trong đó: Tăng thu NSNN 6.215 tỷ đồng, giảm chi NSNN 14.356 tỷ đồng. Đồng thời qua kiểm toán đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 154 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí; có 112/135 BCKT có kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và 68/135 BCKT có kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan. Ngoài ra, đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán. Trong đó, có nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập, bệnh viện công lập; thực hiện hợp đồng BT, BOT; công tác quản lý thuế, đất đai, tài nguyên khoáng sản; cơ chế quản lý, hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tín dụng…

Bám sát Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 và các Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác tổ chức cán bộ, trong năm 2019, KTNN đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 42 trường hợp; trình UBTVQH Đề án số lượng biên chế tối thiểu và số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của KTNN và Bảng lương chuyên ngành KTNN. Công tác nhân sự tiếp tục được kiện toàn, việc bổ nhiệm các ngạch đảm bảo kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ bộ lãnh đạo quản lý các cấp đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ.

Công tác quy hoạch cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã được BTV chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, công khai và dân chủ; hoàn thành công tác bổ sung quy hoạch Ủy viên BCH, Ủy viên BTV Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2020-2025; ra quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch Ủy viên BCH, Ủy viên BTV nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy KTNN và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Trong năm BTV cũng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ. Các lĩnh vực kiểm toán chuyên sâu đều được BTV chỉ đạo xây dựng đề cương hướng dẫn chi tiết và ban hành theo kịp định hướng đổi mới hoạt động kiểm toán và yêu cầu thực tiễn, tạo sự thuận lợi và thống nhất trong tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán. Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, tạo tiền đề, cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển của KTNN, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán, phục vụ thiết thực công cuôc đổi mới đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng và tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu. Đảm nhiệm và hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, thành viên Ban điều hành ASOSAI giai đoạn 2018-2024 và Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI nhiệm kỳ 2017-2019.

Hoạt động CNTT tiếp tục tục được triển khai với các công việc thuộc Đề án tổng thể phát triển CNTT giai đoan 2015-2020; ban hành Chiến lược phát triển và kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; đã số hóa hồ sơ kiểm toán, ứng dụng phần mềm kiểm toán và xây dựng, hoàn thành trung tâm dữ liệu kiểm toán của KTNN, góp phần đưa KTNN tham gia chủ động vào sự phát triển của nền kinh tế số.

Việc thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách đạt được nhiều kết quả tích cực, KTNN phối hợp với Chính phủ, các Bộ, ngành để ban hành thông tư 16/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KTNN.

Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, trong năm 2019 đã kết nạp được 64 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 71 đảng viên dự bị. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng luôn được BTV quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Công tác sinh hoạt chi bộ được nâng cao về chất lượng, nhất là sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán.

Về phương hướng giải pháp năm 2020, BTV Đảng ủy KTNN xác định bám sát định hướng kế hoạch công tác năm 2020 và các nội dung của 4 Đề án thuộc Chương trình 1 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của KTNN trong nhiệm kỳ”; trong đó tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
 

Quang cảnh phiên họp


Tại Hội nghị, tập thể BTV cơ bản đồng tình với những nội dung được đưa ra trong Báo cáo kiểm điểm; một số ý kiến phát biểu đề nghị Báo cáo cần làm rõ hơn những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức Kiểm toán viên; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, đặc biệt là trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Qua đó đề ra các giải pháp sát thực nhằm gia tăng giá trị của hoạt động kiểm toán, đồng thời khẳng định được vai trò, uy tín, trách nhiệm của KTNN trong tiến trình phát triển kinh tế đất nước.

Từ những kết quả đạt được toàn diện trên các mặt công tác, BTV Đảng ủy KTNN cũng đề nghị mức xếp loại là “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019.

Cũng tại Hội nghị, BTV đã cho ý kiến và nhất trí biểu quyết thông qua việc kiện toàn cấp ủy Đảng bộ Văn phòng KTNN và xét kếp nạp Đảng cho 7 quần chứng ưu tú; chuyển đảng chính thức cho 6 đảng viên dự bị và thống nhất đề nghị BTV Đảng ủy Khối các cơ quan TW xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Đồng, đảng viên thuộc Đảng bộ KTNN chuyên ngành V.

Ghi nhận những kết quả quan trọng mà KTNN đạt được trong năm 2019 cũng như chỉ ra một số mặt còn tồn tại, trong phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đề nghị Văn phòng Đảng-Đoàn thể nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện Báo cáo, trong đó cần tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của BTV Đảng ủy KTNN. Từ đó, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 trên cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu, đồng thời có giải pháp căn cơ cho thời gian tới./.

H. Ninh