Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

(sav.gov.vn) - Ngày 28/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên thường trực Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; đồng chí Hoàng Hồng Lạc - nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng đại diện Ban thường vụ Đảng ủy KTNN và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 11/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 1002-KH/ĐU ngày 22/11/2019 và các hướng dẫn số 1016, 1057, 1059 của Đảng ủy KTNN, Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tiến hành với 4 nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII; Bầu Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII.
 
Phó Bí thư Đảng ủy KTNN Nguyễn Quang Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội


Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể cho biết, trong công tác xây dựng đảng, Chi ủy luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là quan trọng và xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đối với công tác chuyên trách, tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy KTNN. Chi ủy luôn tạo điều kiện mọi mặt để toàn thể đảng viên tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng do cấp trên tổ chức, qua đó nâng cao trình độ và nhận thức chính trị cho đội ngũ đảng viên.

Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ triển khai thực nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy KTNN, Chi ủy đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ. 
 
Chi ủy luôn chú trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, nâng cao chất lượng đảng viên. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ được quan tâm, nâng cao hơn theo hướng duy trì sinh hoạt thường xuyên và gắn với nhiệm vụ chính trị để xây dựng chủ đề sinh hoạt. Qua sinh hoạt, toàn thể đảng viên đã nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, thẳng thắn phê bình, góp ý trong sinh hoạt Chi bộ.
 
Bên cạnh đó, Chi ủy cũng thường xuyên quan tâm đến công tác đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; tăng cường đổi mới công tác dân vận; nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ, tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đề cao vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cấp ủy.
 
Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng phát biểu tại Đại hội

 Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ, Chi ủy đã chủ động phối hợp với lãnh đạo Văn phòng thực hiện công tác tham mưu, giúp việc Ban cán sự Đảng KTNN xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, xây dựng các nghị quyết nhằm cụ thể hoá chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào hoạt động của KTNN. Công tác tham mưu cho Đảng ủy KTNN tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, quy định, chỉ thị của Trung ương Đảng, Chi ủy thực hiện kịp thời, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với các quy định về nêu gương của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả quan trọng, được Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao. Chi ủy, lãnh đạo Văn phòng đã tham mưu giúp Đảng ủy KTNN triển khai thực hiện có hiệu quả 08 đề án thuộc 02 Chương trình công tác trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với kiểm điểm cấp ủy, đồng chí khẳng định, cấp ủy đơn vị là một tập thể đoàn kết, thống nhất, đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên; duy trì và thực hiện nghiêm túc nền nếp hội ý cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo quy định, nâng cao rõ rệt chất lượng sinh hoạt định kỳ cũng như sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt của chi bộ, phát huy sức mạnh của tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2022 là: Xây dựng Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp”, đáp ứng yêu cầu tham mưu, giúp việc Ban cán sự, Đảng ủy KTNN và các tổ chức đoàn thể KTNN trong giai đoạn mới.

Một số chỉ tiêu cụ thể được xác định, gồm: Hằng năm, 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương và nghị quyết của Đảng bộ KTNN; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp thêm ít nhất 01 đảng viên...

Đề thực hiện những mục tiêu đề ra, Báo cáo chính trị cũng nêu lên một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các nghị quyết của Đảng cấp trên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy; nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giúp Ban cán sự xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; xây dựng các Nghị quyết nhằm cụ thể hoá chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào hoạt động của KTNN; tham mưu Đảng ủy KTNN xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Thành, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN bày tỏ sự nhất trí với Báo các chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí đánh giá cao công tác tham mưu cho Đảng ủy KTNN trong việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ngày càng chất lượng hơn, hiệu quả thực chất hơn và đặc biệt là các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống sớm hơn. Đồng chí nhấn mạnh, sự tham mưu của Chi bộ để Đảng ủy KTNN triển khai thực hiện có hiệu quả 08 đề án thuộc 02 Chương trình công tác trong nhiệm kỳ 2015-2020 là rất kịp thời, rất đúng và rất trúng. Bên cạnh đó, đống chí cũng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Chi bộ trong tham mưu, giúp việc Ban cán sự đảng và Công đoàn KTNN, đặc biệt trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch của Ban cán sự đảng, trong việc chuẩn bị báo cáo và tiếp các Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương, các Ban đảng Trung ương.

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy KTNN yêu cầu, cấp ủy, Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tích cực tham mưu Đảng ủy KTNN, Ban cán sự đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt, cần tập trung tham mưu, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Chủ tịch Đại hội đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy KTNN và hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu để nhiệm kỳ tới Chi bộ đạt được kết quả toàn diện hơn trên các mặt công tác.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu cấp ủy gồm 05 đồng chí, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Bá Dũng tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ Văn Phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2022.

* Cùng ngày, Chi bộ Văn Phòng Đảng - Đoàn thể đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Hồng Lạc - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước và đồng chí Trần Bảo Nghĩa - hai đảng viên đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ. 

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, đánh giá của Đảng đối với công lao đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, là kết quả quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến liên tục, bền bỉ của các đồng chí kể từ khi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.\

Hà Linh