KTNN chuyên ngành VI quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 - BCH TW Đảng khóa XII

(sav.gov.vn) – Sáng 08/01/2018, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Đảng ủy KTNN chuyên ngành VI Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên các đảng bộ, chi bộ. Thiếu tướng Lê Văn Cương – Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược (Bộ Công an) là báo cáo viên tại Hội nghị.

Tại Hội nghị,  Thiếu tướng Lê Văn Cương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8  BCH TW Đảng khóa XII, trọng tâm về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Theo đó, quan điểm chỉ đạo của Đảng là: Thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; bảo đảm hài hoà giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển, giữa lợi ích của địa phương có biển và địa phương không có biển; tăng cường liên kết, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước.Tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Lấy khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nhân tố đột phá.
 
Mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước, góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương.
 
Một trong những nội dung quan trọng khác của Hội nghị Trung ương 8 được Thiếu tướng Lê Văn Cương trao đổi là Quy định số 08-QĐi/TW - Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó nêu rõ, cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.
 
Thiếu tướng Lê Văn Cương tập trung phân tích các nguyên nhân, hạn chế, các nguy cơ ảnh hưởng tới việc thực hiện Nghị quyết; Liên hệ tới những vấn đề nổi cộm, mang tính thời sự đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm, nhất là nội dung chống tham nhũng, tha hóa; Phân tích các giải pháp thực hiện các Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất; Liên hệ thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ của ngành KTNN cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Lê Minh Nam cảm ơn những chia sẻ bổ ích về lý luận và thực tiễn của thiếu tướng Lê Văn Cương; đồng thời đề nghị sau khi kết thúc Hội nghị, các đồng chí Đảng viên trong chi bộ viết bản thu hoạch. Nội dung các bản thu hoạch thể hiện sự nhận thức của các đảng viên về thực trạng, những điểm mới, thời cơ, thách thức, các giải pháp thực hiện ở đảng bộ đơn vị và mỗi đảng viên trong việc cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị./.

Ngọc Bích