Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

(sav.gov.vn) - Ngày 26/11/2021, Ban Cán sự Đảng Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã ban hành Kế hoạch số 143-KH/BCSĐ về việc “Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”

Theo Kế hoạch, Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Kiểm toán nhà nước.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Qua đó xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, người đứng đầu đơn vị, cơ quan đối đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04-CT/TW góp phần đưa Chỉ thị này của Đảng thực sự “đi vào thực tiễn cuộc sống”, tạo sự chuyển biến rõ nét, mang lại hiệu quả thiết thực trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Về nhiệm vụ thực hiện, Kế hoạch nêu: Bố trí thời gian phù hợp, tổ chức học tập, tuyên truyền và quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TW cùng với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức,viên chức và người lao động theo hình thức tập trung hoặc trực tuyến phù hợp với điều kiện, tình hình của đơn vị. Đảng ủy KTNN đưa nội dung Chỉ thị số 04-CT/TW vào nội dung hướng dẫn sinh hoạt chi bộ và tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với Đoàn kiểm toán, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ.

Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TW cùng với thực hiện Kế hoạch kiểm toán trên tinh thần bám sát chủ trương đổi mới toàn diện hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động kiểm toán và mọi hoạt động của KTNN; tiếp tục đổi mới phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện kiểm toán theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thông qua hoạt động kiểm toán; tăng cường việc phát hiện các vụ việc vi phạm pháp luật thông qua hoạt động kiểm toán để chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công; phát hiện kịp thời các lỗ hổng, bất cập về cơ chế chính sách nhằm kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, thực hiện kiến nghị kiểm toán nhằm thu hồi kịp thời các khoản tăng thu, giảm chi vào ngân sách Nhà nước.

Chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển  KTNN đến năm 2030; đẩy mạnh công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ, công chức của KTNN theo quy định của Trung ương và Nghị quyết của Ban Cán sự đảng KTNN gắn với thực tiễn hoạt động của Ngành; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, nội quy của cơ quan; xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức hàng năm đồng bộ với Kế hoạch kiểm toán và đổi mới cách thức đào tạo, bồi dưỡng.

Củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác với một số Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) chiến lược, có thế mạnh trên một số lĩnh vực KTNN đang cần phát triển để đẩy mạnh việc trao đổi, học tập kinh nghiệm; khai thác hiệu quả kiến thức, kinh nghiệm của các SAI trên thế giới và các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các nhà tài trợ quốc tế; rà soát, hoàn thiện các văn bản quản lý đầy đủ và đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của KTNN phù hợp với Luật KTNN sửa đổi, bổ sung, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Để thực hiện tốt nhiệm nêu trên, Ban Cán sự Đảng KTNN cũng đề ra các giải pháp: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ để triển khai các nhiệm vụ chính trị của KTNN đảm bảo khoa học, hiệu quả; chủ động phối hợp và kịp thời cung cấp các thông tin, phát hiện kiểm toán nổi bật phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ đạo điều hành của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm toán, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm toán, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; cơ chế xử lý tài sản bị kê biên, phong toả; sửa đổi, bổ sung pháp luật về thanh tra, kiểm toán, tố tụng hình sự, thi hành án dân sự và các quy định pháp luật liên quan theo hướng bổ sung cho thanh tra viên, kiểm toán viên thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế; xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc truy nguyên, truy tìm, kê biên tài sản, phong toả tài khoản ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.

Tăng cường và thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra và giám sát ở tất cả các cấp quản lý. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên, Thủ trưởng đơn vị, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên trong thực thi nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng KTNN thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cá nhân và người liên quan đối với các hành vi vi phạm pháp luật, những biểu hiện sai trái, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng “tham nhũng vặt”, sách nhiễu, gây khó khăn cho đơn vị được kiểm toán, bỏ sót, cố tình làm sai lệch hoặc giảm bớt kết quả kiểm toán.

Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa KTNN với các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự, ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp; kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong toả tài khoản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.

Củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác với một số SAI chiến lược, có thế mạnh trên một số lĩnh vực Việt Nam đang cần phát triển để đẩy mạnh việc trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án trong khuôn khổ hợp tác với USAID, KOICA, CAAF, EU, SECO nhằm tiếp thu hiệu quả các kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ của các SAI trên thế giới và các dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực cho KTNN Việt Nam.

Tập trung hoàn thiện các văn bản, quy định phù hợp với Luật KTNN mới sửa đổi, bổ sung. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của KTNN, xây dựng hệ thống công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) để số hóa dữ liệu của KTNN, kết nối liên thông với nguồn dữ liệu của các địa phương, Bộ, ngành và nguồn dữ liệu quốc gia; đẩy nhanh ứng dụng Phần mềm Số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử, góp phần hiện đại hóa hoạt động của KTNN.

Ban Cán sự Đảng KTNN yêu cầu cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch này, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng KTNN thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 và Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030./.
 
Đinh Trang