Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy KTNN tháng 7/2020: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

(sav.gov) - Ngày 23/7/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), dưới sự chủ trì của Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Đảng ủy KTNN tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ tháng 7/2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Thành, ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Đoàn Xuân Tiên, UV Ban cán sự Đảng, Chủ  nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.

Hội nghị tháng 7/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tập trung thảo luận và cho ý kiến về: Tờ trình xin ý kiến BTV về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kết quả của Ban chấm giải Cuộc thi sáng tác, viết bài về Đảng, về KTNN chào mừng Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy KTNN, nhiệm kỳ 2015-2020; Thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành (BCH), Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy cũng như thực hiện quy trình (bước 1) giới thiệu nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy KTNN, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác...

Về công tác chuẩn bị văn kiện, tài liệu và tổ chức phục vụ Đại hội, theo Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng, sau Buổi làm việc ngày 14/7/2020 giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN về việc duyệt Đại hội Đảng bộ KTNN; trên cơ sở ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu Đại hội. Theo đó, văn kiện, tài liệu Đại hội gồm 12 nội dung, trong đó bộ văn kiện: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, các Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối lần thứ XIII và nhiều tài liệu khác được chuẩn bị công phu và hoàn thiện qua nhiều bước.

Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN khóa VII với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập” được bố cục thành 2 phần: Phần thứ nhất tập trung đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 trên các mặt công tác xây dựng đảng và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó lồng ghép việc đánh giá thực hiện 02 Chương trình công tác và 8 đề án toàn khóa của Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2015-2020. Nổi bật, Báo cáo đã đánh giá rõ nét về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”... Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Với mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ KTNN kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập”, Báo cáo đề ra 3 nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025: Lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động của KTNN và Lãnh đạo hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN.
Về dự thảo Báo cáo kiểm điểm, được chia thành 04 mục: Công tác lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020; Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết trung ương IV khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của các đồng chí cấp ủy viên; Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy và Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Cán sự đảng.

Liên quan đến dự thảo Chương trình Đại hội, theo đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII diễn ra trong 1,5 ngày,  gồm 2 phiên: Phiên trù bị được tổ chức vào chiều ngày 3/8/2020 và Phiên chính thức được tổ chức vào ngày 4/8/2020. Phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ KTNN khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng được tổ chức vào ngày 4/8/2020 để bầu BTV Đảng ủy khóa VII, bầu chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa VII...

Tại dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Hoàng Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm UBKT chuyên trách cho thấy: Đảng ủy KTNN luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như trong công tác xây dựng Đảng.

Từ năm 2015-2019, Đảng ủy KTNN và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 224 lượt tổ chức đảng và 85 lượt đảng viên. Trong đó BTV Đảng ủy KTNN kiểm tra 26 lượt tổ chức đảng và 5 đảng viên; cấp ủy các đơn vị trực thuộc kiểm tra 198 lượt tổ chức đảng, 80 lượt đảng viên. Đảng ủy, BTV Đảng ủy KTNN và các cấp ủy đảng trực thuộc cũng tăng cường công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề nhằm nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh và giải quyết những vướng mắc tại đơn vị cơ sở, đồng thời giám sát tổ chức đảng và đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm.

Báo cáo cũng cho biết, trong nhiệm kỳ, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương, Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn giám sát của UBKT Trung ương đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với Ban cán sự đảng, Đảng ủy, BTV Đảng ủy KTNN và một số cấp ủy trực thuộc. Qua kiểm tra, giám sát, các đoàn kiểm tra, giám sát đã đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của Ban cán sự đảng, BTV và các cấp ủy trực thuộc.
 
Đồng chí Hà Thị Mỹ Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN báo cáo

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Lê Đình Thăng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy báo cáo về kết quả của Ban chấm giải Cuộc thi sáng tác, viết bài về Đảng, về Ngành. Theo đồng chí Lê Đình Thăng, cuộc thi đã thu hút được 34 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 234 tác phẩm văn thơ. Đến nay, công tác chấm giải đã hoàn tất với đầy đủ cơ cấu giải thưởng và dự kiến sẽ được công bố, trao giải vào Đêm Gala chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII.

Cũng tại Hội nghị, BTV Đảng ủy KTNN cũng thông qua Đề án nhân sự BCH, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT Đảng ủy và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Trung ương.

BTV Đảng ủy KTNN cũng thực hiện bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh Vụ trưởng và tương đương của KTNN giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026, biểu quyết xét kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức cho 8 đồng chí kết nạp đảng viên mới,14 đồng chí chuyển đảng chính thức và đề nghị BTV Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí Đỗ Hồng Cồng-Chi bộ Báo Kiểm toán và đồng chí Trần Minh Tiến, Đảng bộ Trưởng Đào tạo và BDNVKT.

Cùng ngày, KTNN cũng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị BCH Đảng bộ và Hội nghị BTV Đảng ủy KTNN lấy ý kiến giới thiệu nhân sự UBKT Đảng ủy KTNN, nhân sự Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phương Ngọc