Thống nhất điều chỉnh đối tượng được kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Kiểm toán nhà nước

(sav.gov.vn) - Ngày 26/9/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 9/2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN (BTV)  đã thảo luận cho ý kiến về công tác nhân sự xin thôi tham gia Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025; việc thành lập chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng KTNN; việc điều chỉnh đối tượng kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy KTNN; các nội dung về dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN (UBKT) nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030 (Kết luận 34) và một số nội dung quan trọng khác.

Báo cáo tại phiên họp về dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận 34, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Nguyễn Anh Tuấn cho biết: BTV Đảng ủy KTNN xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 34 tại Đảng bộ KTNN nhằm quán triệt và nhận thức sâu sắc về tính chất, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội XIII Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ KTNN. “Việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện có hiệu quả, thiết thực các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nói riêng”- đồng chí Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34 tại Đảng bộ KTNN, các nội dung được thực hiện thống nhất, xuyên suốt từ BTV Đảng ủy KTNN, Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Ủy ban kiểm tra các cấp, trong đó BTV Đảng ủy KTNN tập trung vào thực hiện các nội dung: Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức và hành động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, thực hiện việc xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề: Tăng cường và đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ KTNN.

Tổ chức triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình hằng năm của Đảng ủy KTNN theo phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác xây Đảng của đơn vị; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kê khai tài sản, thu nhập;….

Tăng cường kiểm tra công tác quản lý cán bộ, đảng viên; việc chấp hành thời gian, kỷ luật lao động, quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước của cán bộ, đảng viên trong thời gian tham gia Đoàn kiểm toán.

Đồng thời, phối hợp với Ban cán sự đảng KTNN thường xuyên củng cố và kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, có uy tín, trách nhiệm, có kỹ năng nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Thực hiện luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp gắn với các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Về nội dung xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2020-2025, thay thế cho Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy KTNN được ban hành năm 2020, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ của UBKT Đảng ủy theo đúng quy định của Trung ương, UBKT Đảng ủy KTNN xây dựng dự thảo Quy chế làm việc theo hướng: sửa đổi căn cứ xây dựng Quy chế; bổ sung một số nội dung mới và sắp xếp lại thứ tự các nhiệm vụ của UBKT; bổ sung thêm quyền hạn của UBKT Đảng ủy về việc chỉ đạo cấp ủy cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; UBKT Đảng ủy được cử thành viên UBKT dự các cuộc họp của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc có nội dung liên quan đến công tác kiểm tra giám sát.

Dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy KTNN khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 chương, 19 Điều, trong đó nêu rõ về: Cơ cấu tổ chứ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT Đảng ủy KTNN; trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên UBKT Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Nguyên tắc làm việc, chế độ làm việc của UBKT Đảng ủy; Quan hệ công tác của UBKT Đảng ủy và Điều khoản thi hành.
 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán phụ trách Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, BTV Đảng ủy KTNN cơ bản nhất trí với 2 nội dung được UBKT đưa ra xin ý kiến. Liên quan đến Quy chế làm việc của UBKT, một số ý kiến đề nghị, Ban soạn thảo cần làm rõ thêm một số nội dung được quy định tại chương II của dự thảo, trong đó cần quy định cụ thể, rõ ràng đâu là trách nhiệm, đâu là quyền hạn của Ủy viên UBKT Đảng ủy, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, Thường trực và các thành viên. 

Cũng tại Hội nghị, BTV Đảng ủy KTNN cũng thực hiện bỏ phiếu kín về việc thôi không tham gia Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Ngô Đạt Trí, Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả 100% các đồng chí Ủy viên BTV đồng ý cho đồng chí Ngô Đạt Trí thôi tham gia Ủy viên BCH Đảng bộ KTNN theo nguyên vọng cá nhân và ý kiến đề xuất của Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN.

Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN cũng biểu quyết bằng hình thức giơ tay tán thành việc việc thành lập Chi bộ phòng Thông tin-Truyền thông thuộc Đảng bộ bộ phận Văn phòng KTNN; kết nạp đảng viên mới cho 1 đồng chí thuộc Đảng bộ vụ Tổng hợp và chuyển đảng chính thức cho 3 đồng chí thuộc Chi bộ Thanh tra KTNN, Đảng bộ KTNN khu vực IV.

Đối với việc kiện toàn và đổi tên Văn phòng Đảng-Đoàn thể thành Văn phòng Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Đoàn thể. Ban Thường vụ giao Văn phòng Đảng-Đoàn thể tiếp tục hoàn thiện các nội dung theo quy trình.

Ngoài ra, BTV Đảng ủy KTNN thống nhất điều chỉnh không thực hiện giám sát chuyên đề đối với Đảng bộ KTNN III trong năm 2022 để tránh sự trùng chéo trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, do Đảng bộ KTNN khu vực III vừa được Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị tiến hành kiểm tra theo Quyết định số 539-QĐNS/TW ngày 13/6/2022 của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thực hiện kiểm tra đối với Ban cán sự đảng KTNN và một số đơn vị trực thuộc KTNN.

Trước đó, theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, Đảng ủy KTNN sẽ thành lập 02 Đoàn kiểm kiểm tra để tiến hành kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng trực thuộc gồm Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib và Đảng bộ KTNN chuyên ngành II; thành lập 03 Đoàn giám sát thực hiện giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng trực thuộc gồm Đảng bộ KTNN chuyên ngành VII, Đảng bộ KTNN khu vực III, Đảng bộ KTNN khu vực VI

Cho ý kiến về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách và các đồng chí trong BTV Đảng ủy cơ bản nhất trí về mặt nguyên tắc, giao Văn phòng Đảng-Đoàn thể nghiên cứu thêm về địa điểm, thời gian tổ chức cũng như các nội dung được tập huấn.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ KTNN 

Cùng ngày, Hội nghị BCH Đảng bộ KTNN cũng được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Văn Tuấn.

Hội nghị tiến hành thảo luận và biểu quyết về việc xin thôi tham gia BCH Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Ngô Đạt Trí với 100% ý kiến nhất trí; cho ý kiến về Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 (thay thế Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy KTNN được ban hành theo Quyết định số 14-QĐ/ĐU ngày 21/9/2020). Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ KTNN cũng bày tỏ nhất trí cao với Dự thảo Quy chế làm việc mới, đồng thời bổ sung, góp ý thêm một số nội dung liên quan đến các điều khoản của Quy chế.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy KTNN Ngô Văn Tuấn đã đánh giá cao các ý kiến tham gia và giao Thường trực Đảng ủy, Văn phòng Đảng - Đoàn thể tiếp thu ý kiến, nghiên cứu, rà soát để hoàn thiện Quy chế làm việc mới trước khi ký ban hành./.

Phương Ngọc