Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

(sav.gov.vn) - Ngày 04/8/2020, Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội - các đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Chương trình hành động).

Trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên  Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy KTNN Hà Thị Mỹ Dung cho biết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII nhằm cụ thể hóa và vận dụng tích cực, sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết vào nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện thành công chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Chương trình hành động xác định mục tiêu tổng quát xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ là: “Xây dựng Đảng bộ KTNN kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập”, trong đó tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nhất là ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Một số chỉ tiêu cụ thể được xác định là: 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ư­ơng Đảng (khoá XIII) và Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ KTNN; 100% cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm có từ 80% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Đảng bộ KTNN đạt danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu; có ít nhất từ 95% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong nhiệm kỳ kết nạp 250 đảng viên mới trở lên.

100% cấp ủy, UBKT các cấp, các chi bộ trong toàn Đảng bộ đều xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hằng năm. Mỗi năm Đảng ủy, UBKT Đảng ủy KTNN thực hiện kiểm tra và giám sát chuyên đề từ 20-30% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận phấn đấu kiểm tra, giám sát chuyên đề 20-30% các chi bộ cố định và chi bộ sinh hoạt tạm thời theo đoàn kiểm toán. Các chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên, mỗi năm kiểm tra, giám sát chuyên đề từ 10-20% đảng viên trong chi bộ.

Hằng năm, các tổ chức chính trị - xã hội của KTNN đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ cơ bản tiến hành kiểm toán hầu hết báo cáo quyết toán ngân sách địa phương trước khi trình HĐND cấp tỉnh xem xét phê chuẩn theo Luật NSNN; xây dựng Kế hoạch kiểm toán trung hạn với những định hướng kiểm toán lớn để chủ động, thống nhất trong việc xây dựng KHKT hằng năm.
 

Quang cảnh Đại hội

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Chương trình hành động cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần thực hiện, cụ thể:

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Kiểm toán viên có phẩm chất, có bản lĩnh chính trị, chí công, vô tư, công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng trong thực thi công vụ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục quán triệt Bộ quy tắc chuẩn mực đạo đức theo Chuẩn mực số 30 và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với ngành KTNN theo đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời ngăn chặn và phê phán các quan điểm lệch lạc, sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tổ chức quán triệt, triển khai các Nghị quyết đại hội đảng các cấp một cách có hiệu quả. Các cấp ủy đảng có trách nhiệm xây dựng Chương trình công tác trong toàn nhiệm kỳ và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên cơ sở thẳng thắn tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy và lãnh đạo từng cấp; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng các đảng bộ, chi bộ và đảng viên phải đảm bảo thực chất; chú trọng phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, phát huy vai trò những đảng viên ưu tú, có triển vọng, chuẩn bị tốt nguồn cán bộ chủ chốt các cấp.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên”, trong đó, đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện, tuyển chọn và sử dụng cán bộ; xây dựng đội ngũ cấp uỷ có năng lực lãnh đạo, có bản lĩnh chính trị, đủ uy tín, trách nhiệm.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các ban tham mưu của Đảng; thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp, nhất là hướng dẫn cách thức sinh hoạt đảng thường kỳ, chuyên đề gắn với đặc thù hoạt động của KTNN; bổ sung biên chế làm công tác chuyên trách Đảng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, đăng ký các chủ đề sinh hoạt; nâng cao chất lượng sinh hoạt, đặc biệt là chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng tạm thời đối với đoàn kiểm toán theo Hướng dẫn số 23-HD/ĐU của Đảng ủy và Chỉ thị số 53-CT/BTV của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN.

Làm tốt công tác phát triển Đảng theo hướng gắn với kết quả phấn đấu của quần chúng; xây dựng các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ đảng.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay”. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trên cơ sở tăng cường sự phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo KTNN, giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị trong công tác xây dựng Đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cấp ủy đảng; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương kỷ luật; đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình, nói thẳng nói thật.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chương trình hành động xác định một số nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể:

Lãnh đạo thực hiện công tác kiểm toán, tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán, hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tăng cường kiểm soát, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu; việc chấp hành Quy chế tổ chức hoạt động Đoàn kiểm toán, các quy trình kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán.

Tiếp tục lãnh đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, thực hiện phân giao rõ ràng, không chồng chéo. Phấn đấu đến năm 2025 hệ thống tổ chức bộ máy đảm bảo đồng bộ, hoạt động hiệu quả. Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp trên cơ sở xác định rõ vị trí việc làm, tiến hành đánh giá chất lượng đội ngũ để có cơ sở tuyển dụng, bố trí, sắp xếp lại cho phù hợp; nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức thông qua đào tạo, bồi dưỡng...

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của KTNN. Lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế sâu rộng, đẩy mạnh việc trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm kiểm toán, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để tăng cường năng lực cho đội ngũ. Hoàn thành xuất sắc vai trò chủ tịch ASOSAI đến năm 2021 và thành viên Ban Điều hành ASOSAI đến năm 2024, chủ động ứng cử vào ban điều hành INTOSAI giai đoạn 2022-2028;

Lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao, nhất là ứng dụng CNTT. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2020-2025. Từng bước hiện đại hóa, tin học hóa các hoạt động quản lý Nhà nước, quản trị nội bộ của KTNN, đặc biệt phải tăng cường và đẩy mạnh áp dụng công nghệ cao và CNTT hiện đại vào công tác kiểm toán...

Lãnh đạo xây dựng kịp thời, đầy đủ, chi tiết kế hoạch thông tin - tuyên truyền và đẩy mạnh hơn nữa về các hoạt động của KTNN.

Tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn kiểm toán nhằm tham gia vào chính sách kinh tế vĩ mô cũng như bất cập của chính sách, chế độ để kiến nghị giải pháp hoàn thiện. Hoàn thiện các văn bản pháp luật, các quy định về khoa học công nghệ nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động khoa học công nghệ của KTNN được tổ chức và hoạt động một cách thống nhất.

Bám sát vào định hướng Chiến lược phát triển KTNN trong giai đoạn mới, phấn đấu trong nhiệm kỳ phải xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ nhằm đảm bảo hoạt động của KTNN trước mắt và lâu dài, chú trọng việc đầu tư thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động kiểm toán đảm bảo tính đồng bộ, gắn với sự phát triển của khoa học, công nghệ./.

M. Thúy