Kiện toàn và đổi tên Văn phòng Đảng – Đoàn thể KTNN

(sav.gov.vn) – Mới đây Ban Cán sự Đảng Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã ban hành Quyết định số 06-QĐ/BCS về việc kiện toàn và đổi tên Văn phòng Đảng – Đoàn thể KTNN thành Văn phòng Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2022 và thay thế Quyết định 59-QĐ/ĐU ngày 3/6/2014 của Đảng ủy KTNN.

Theo đó, Văn phòng Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể là đơn vị cấp vụ trực thuộc KTNN, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng KTNN (Ban cán sự đảng) và Ban chấp hành Đảng bộ KTNN (Đảng ủy); có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Cán sự đảng và Đảng ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy; phối hợp, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các tổ chức đoàn thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Bộ máy của Văn phòng Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể vẫn giữ nguyên gồm 4 phòng trực thuộc: Phòng Tổng hợp; Phòng giúp việc Ban Cán sự đảng; Phòng Công tác Đảng; Phòng Công tác Đoàn thể.

Chế độ làm việc của Văn phòng Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể  hoạt động theo chế độ Thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Văn phòng Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể. Quy chế làm việc của Văn phòng Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể do Ban cán sự đảng quyết định./.

Ngọc Bích