Đảng ủy Kiểm toán nhà nước ban hành Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(sav.gov.vn) – Ngày 12/12/2022, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã ký ban hành kế hoạch số 525-KH/ĐU ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động KTNN; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Kế hoạch nêu rõ, việc học tập, quán triệt các Nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của Ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Cấp ủy các đơn vị lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt cho phù hợp với từng đơn vị.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận; khuyến khích việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết theo hình thức trực tuyến và sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt Nghị quyết được thực hiện ngay từ khi bắt đầu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết.

Dự thảo chương trình hành động do cấp ủy chuẩn bị phải thể hiện quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn nêu trong Nghị quyết và được thảo luận, quyết định tại Hội nghị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành, cơ quan, đơn vị và bảo đảm điều kiện thực hiện.

Nội dung học tập, quán triệt tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, gồm: Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới’’; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Theo Kế hoạch, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức các Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII cho cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị toàn quốc bằng hình thức phù hợp, bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả và an toàn. Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 20/12/2022.

Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy; trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết./.

M. Thúy