Đảng bộ Kiểm toán nhà nước khu vực IX tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc

(sav.gov.vn) - Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngày 14/6/2022, Đảng bộ KTNN khu vực IX đã tổ chức Đại hội 06 chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025, gồm: Chi bộ Văn phòng, Chi bộ phòng Tổng hợp, Chi bộ phòng Kiểm toán Đầu tư dự án và 03 Chi bộ phòng Kiểm toán ngân sách 1,2,3. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN khu vực IX đã đến dự và chỉ đạo các Đại hội.

Căn cứ hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy KTNN khu vực IX đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc; chỉ đạo các chi bộ xây dựng báo cáo chính trị, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 để trình xin ý kiến Đại hội. Công tác kiểm điểm của đồng chí Bí thư chi bộ bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của các phòng trực thuộc để đánh giá sát kết quả đạt được và đề ra nhiệm vụ, giải pháp các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2022 – 2025. Công tác xây dựng báo cáo chính trị của đại hội được các chi bộ dành thời gian chuẩn bị chu đáo, có chất lượng. Dự thảo báo cáo chính trị được đảng viên thảo luận góp ý kiến, làm rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi để khắc phục các tồn tại trong thời gian tới.
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN khu vực IX dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ phòng Kiểm toán ngân sách 2

Công tác nhân sự cấp uỷ các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 được Đảng ủy KTNN khu vực IX chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình theo hướng dẫn của Đảng ủy KTNN, đảm bảo tính khách quan, phát huy dân chủ và trách nhiệm cao của đảng viên. Việc bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 06/10/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Các chi bộ đã xây dựng đề án nhân sự trình đại hội đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định. Việc bầu cử trong đại hội đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, các đồng chí trúng cử bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ có số phiếu tín nhiệm rất cao.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua, các chi bộ đã tập trung lãnh đạo tốt công tác xây dựng Đảng trên ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác xây dựng Đảng ngày càng được cũng cố và phát triển là cơ sở để các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương; hoạt động của Chi bộ ngày càng có chất lượng, nề nếp.  

Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng được quan tâm đúng mức đã nâng cao được nhận thức tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đảng viên, quần chúng, giúp đảng viên, quần chúng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của Ngành, cơ quan, vượt qua khó khăn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan giao.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc đảm bảo tiến độ nội dung theo kế hoạch. Hoạt động của các đoàn thể tiếp tục được duy trì và hoạt động đa dạng, với nhiều loại hình phong phú đã đạt kết quả thiết thực, đời sống vật chất, tinh thần của công chức, người lao động không ngừng được quan tâm, đoàn kết nội bộ tiếp tục được giữ vững.

Các chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống trong đảng viên, quần chúng; quan tâm, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ và nội bộ của các phòng.
 
Đồng chí Trương Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy KTNN khu vực IX dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ phòng Kiểm toán ngân sách 1


Chỉ đạo đại hội, Bí thư Đảng ủy KTNN khu vực IX Hoàng Bổng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các chi bộ tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN khu vực IX, nhiệm kỳ 2022 -2025 đã đề ra. Quan tâm lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của phòng và của chi bộ, đặc biệt không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán góp phần Nâng cao năng lực hoạt động, hiệu lực pháp lý, chất lượng và hiệu quả hoạt động của KTNN như một công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước; xây dựng KTNN có trình độ chuyên nghiệp cao, từng bước hiện đại, trở thành cơ quan kiểm tra tài chính công có trách nhiệm và uy tín, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế”. Toàn đơn vị phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm, đặc biệt năm 2022, thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập KTNN khu vực IX (12/12/2007 – 12/12/2022)./.

Ngọc Bình