Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tháng 3/2023: Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN và cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

(sav.gov.vn) - Ngày 21/3/2023, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tháng 3/2023 nhằm thảo luận, cho ý kiến về công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN và nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác.

Dự Hội nghị có Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) Lê Giang Nam, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dương Thị Mai.

Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung: Kiện toàn Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN và cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022; Dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy KTNN về “Tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ KTNN”; Dự thảo Quy chế Văn thư, lưu trữ của Ban cán sự đảng, Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể; Công tác xét kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức…

Báo cáo tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN Đỗ Văn Tạo cho biết, thời gian qua, KTNN đã thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động nhiều lượt cán bộ, công chức trong Ngành, do đó, theo Đề án nhân sự BCH Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Đề án nhân sự) khuyết 02 Ủy viên và cần sớm kiện toàn. Căn cứ tình hình thực tiễn và các quy định của Đảng và Hướng dẫn của Đảng ủy Khối về việc bổ sung, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối, Ban Tổ chức đã rà soát cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện bổ sung đảm bảo theo Đề án nhân sự, Ban Tổ chức xin ý kiến Ban Thường vụ xem xét thống nhất số lượng nhân sự  giới thiệu thực hiện quy trình 5 bước để kiện toàn, bổ sung nhân sự Ủy viên BCH Đảng bộ KTNN. Theo đó, Ban Thường vụ đã thống nhất chủ trương giới thiệu 02 đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn và phù hợp với số lượng nhân sự theo cơ cấu của Đề án nhân sự BCH Đảng bộ KTNN.

Ban Tổ chức báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ xem xét, quyết định kiện toàn cấp ủy các đảng ủy, chi ủy trực thuộc: Đảng ủy Vụ Tổng hợp; Chi ủy Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Đảng ủy KTNN chuyên ngành Ia, Ib, III, IV, V; Đảng ủy KTNN khu vực II, V, VI, VIII, IX, X, XIII.

Ban Tổ chức trình, xin ý kiến Ban Thường vụ đồng ý chủ trương kiện toàn nhân sự vị trí Chủ tịch Phân hội Kiểm toán viên nhà nước Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027 do đồng chí Lê Đức Luận, nguyên Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Chủ tịch Phân hội Kiểm toán viên nhà nước Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ điều đồng, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Liên quan tới công tác tài chính Đảng năm 2022, theo báo cáo của Ủy viên BCH Đảng bộ KTNN, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Đoàn thể (Văn phòng) Nguyễn Mạnh Cường, năm 2022, Văn phòng đã tham mưu Thường trực Đảng ủy thực hiện quản lý ngân sách Đảng nghiêm túc, chấp hành đúng các quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng và quy chế chi tiêu nội bộ của Ngành; đáp ứng yêu cầu hoạt động của Đảng ủy và Ban cán sự Đảng KTNN. “Công tác tài chính được thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện đúng và đầy đủ chế độ kế toán, thống kê theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước”- Chánh Văn phòng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.
 

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng đã thảo luận về Nghị quyết của Đảng ủy KTNN về “Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ KTNN”. Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN, mục tiêu của việc ban hành Nghị quyết là nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, thực chất về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trước hết là trong cấp uỷ, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Tăng cường, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, sự đoàn kết thống nhất; thực hiện dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện có hiệu quả quy định của Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư… về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng…, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ KTNN.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ cũng thảo luận và nhất trí thông qua việc xem xét, quyết định kết nạp 5 đảng viên mới; xét công nhận 13 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức và xem xét đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Văn Tạo, đảng viên thuộc Đảng bộ KTNN chuyên ngành IV.

Kết thúc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cơ bản nhất trí với các nội dung được báo cáo và bàn thảo, đồng thời yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ tập trung nghiên cứu và có ý kiến trực tiếp 02 dự thảo Nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ KTNN; dự thảo Quy chế văn thư, lưu trữ của Ban cán sự đảng, BCH Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể KTNN để Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể tổng hợp, hoàn thiện trước khi ban hành.

Cùng ngày, BCH Đảng bộ KTNN đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười hai và Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự bổ sung BCH Đảng bộ KTNN bằng phiếu kín, đảm bảo đúng quy định và tiếp tục lấy ý kiến các Ủy viên BCH Đảng bộ KTNN về một số nội dung liên quan đến các dự thảo văn bản và công tác tài chính Đảng./.

Phương Ngọc