Đảng ủy Kiểm toán nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Đảng

(sav.gov.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo KTNN bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và trên cơ sở các chủ trương, định hướng hoạt động của Ngành, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023.

6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo KTNN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra, tiếp tục đổi mới công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán (KHKT), nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kiểm toán, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính vào hoạt động kiểm toán.

Thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN, các chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước, công tác giáo dục, chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn Đảng bộ được nâng cao. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả và đi vào chiều sâu; đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quan tâm đúng mức; tình hình tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ ngày càng ổn định.

Nổi bật, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã ban hành Chỉ thị về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023”. Đảng ủy chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng KTNN ban hành Nghị quyết liên tịch về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023”, trong đó phân giao các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Đây được xem là văn bản xương sống trong công tác lãnh đạo, điều hành cũng như cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đối với các các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy KTNN đã chỉ đạo cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Đảng ủy KTNN thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ và tổ chức 3 hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết, Kết luận của Trung ương; ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2023 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ, uy tín hình ảnh và lòng tự tôn nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan”…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tổ chức thực hiện KHKT năm 2023; về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Ngành, của Đảng ủy KTNN mới ban hành… qua đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, thực hành công vụ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền.
 
Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực , góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng ủy KTNN đã tích cực, chủ động cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong các nghị quyết của cấp ủy cấp trên để xây dựng các kế hoạch công tác và triển khai kịp thời, nghiêm túc, bài bản, sáng tạo phù hợp với chức năng nhiệm vụ của KTNN theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Ban Thường vụ đã hướng dẫn cấp ủy các đơn vị nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, mỗi quý một lần định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với thực tế của Ngành, trong đó yêu cầu tập trung phổ biến quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục ổn định, phấn khởi, yên tâm công tác.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã ban hành Chương trình làm việc năm 2023, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng Chương trình làm việc của cấp ủy mình theo quy định. Việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với Đoàn kiểm toán tiếp tục được các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc. Tính đến ngày 20/6/2023 Đảng ủy KTNN đã ban hành 55 Quyết định thành lập chi bộ sinh hoạt đảng tạm thời đối với Đoàn kiểm toán.

Công tác xét kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2023 kết nạp mới 21 đảng viên; chuyển đảng chính thức 35 đảng viên; đề nghị Đảng ủy Khối xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí; quyết định miễn sinh hoạt cho 01 đảng viên; cử 10 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng và 17 quần chúng tham gia học lớp đảng viên mới. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, nắm bắt những quy định mới về thi hành điều lệ Đảng.

Đảng ủy KTNN cũng đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Đảng ủy KTNN đã thành lập 03 Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra đối với 08 đảng ủy trực thuộc; thành lập 02 đoàn giám sát thực hiện giám sát chuyên đề đối với 04 đảng ủy trực thuộc và 08 đảng viên.

Tính đến ngày 20/6/2023, các Đoàn kiểm tra của Đảng ủy KTNN đã kiểm tra đối với 6/8 đơn vị. Các Đoàn giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong quý III/2023.

Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tiến hành kiểm tra đối với 5 chi bộ trực thuộc, giám sát chuyên đề 3 chi bộ và 5 đảng viên. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, Đảng ủy KTNN và các cấp ủy đảng trực thuộc tiếp tục quan tâm lãnh đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Các tổ chức tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng các mặt công tác.

Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, 6 tháng đầu năm, Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN đã lãnh đạo, chỉ đạo việc ban hành các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành năm 2023.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN, đến ngày 15/6, toàn Ngành đã xét duyệt 89 báo cáo kiểm toán, triển khai 76/169 đoàn kiểm toán, kết thúc kiểm toán 45 cuộc. Lãnh đạo KTNN đã tổ chức xét duyệt 61 dự thảo báo cáo kiểm toán, phát hành 10 báo cáo kiểm toán.

Đến ngày 30/6/2023, KTNN đã thực hiện kiểm soát 92 Đoàn kiểm toán, hoàn thành 2 cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp, tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với 1 KTNN chuyên ngành; hoàn thành 3/10 Đoàn thanh tra theo kế hoạch; trả lời 46 văn bản về các nội dung khiếu nại, kiến nghị và vướng mắc về kết quả kiểm toán... Cấp ủy các đơn vị đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2022.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Với trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, KTNN đã tích cực phối hợp, tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc chỉ đạo rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực; chủ động đôn đốc đối với cấp ủy, tổ chức đảng được phân công phụ trách báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với Tỉnh ủy Sơn La, Lai Châu.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, KTNN cung cấp 214 Báo cáo kiểm toán (BCKT) và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát; cung cấp nhiều báo cáo tổng hợp liên quan đến các nội dung giám sát chuyên đề của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), các cơ quan của Quốc hội. Đặc biệt, KTNN đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống Công khai BCKT để cung cấp các Báo cáo kiểm toán cho Quốc hội theo Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022, đến nay KTNN đã thực hiện số hóa và cung cấp được 301 BCKT.
 
Đảng ủy KTNN khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 -  2023

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023, Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN tiếp tục thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023”; Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy KTNN.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên có phẩm chất, có bản lĩnh chính trị, chí công, vô tư, công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng trong thực thi công vụ, tạo sự đoàn kết, nhất trí, cộng sự cao trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, nhất là chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán; tiếp tục đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với việc giáo dục rèn luyện, phẩm chất đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, trong đó tập trung kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ở các cấp ủy đảng; xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân có sai phạm.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành KHKT năm 2023 đảm bảo tiến độ, đúng mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán, có chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, xây dựng các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý điều hành và hoạt động kiểm toán theo lĩnh vực; chủ động cung cấp kịp thời các thông tin, phát hiện kiểm toán nổi bật phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và HĐND các cấp.

Tích cực phòng, chống tham nhũng và phối hợp tốt với các cơ quan có chức năng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là các cơ quan tố tụng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua kiểm toán nhằm nâng cao vai trò của KTNN trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…/.

Phương Ngọc